Házirend

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok

1.   A tanuló kötelessége, hogy:

2.   A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok:

3.   A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos, ifjúsági védőnő és a Szeged-Móravárosi Tagintézményben fogorvos biztosítja. A fogorvos és az iskolaorvos a tagintézményben meghatározott és közzétett időpontokban rendel. Egyéb időpontban a fogászati kezelést a lakóhely szerinti felnőtt fogászaton végzik.

Az iskola működési rendje

 1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig tartanak nyitva, hétvégi nyitva tartást az igazgató szükség esetén rendel el. (a tagintézményi sajátosságokat a II. pont tartalmazza)
 2. Az iskolában tartózkodó tanulók felügyeletét az iskola a tanítás kezdetétől annak végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.
 3. A tanuló tanítási idő alatt az iskola területét csak az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el.
 4. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola főigazgatója, a tagintézmények vonatkozásában azok igazgatói határozzák meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására hozzák.
 5. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak a tagintézmény igazgatója adhat.
 6. Az iskola épületeiben az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre a tagintézmény igazgatójától engedélyt kaptak.
 7. A terembe lépő és onnan távozó felnőttet felállással kell köszönteni.
 8. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az iskolába érkező szülőket, illetve idegeneket a portaszolgálat útbaigazítja és nyilvántartja, és szükség esetén elkíséri.
 9. Hirdetményt és egyéb közleményt csak igazgatói engedéllyel lehet az iskola területén elhelyezni.
 10. Az iskolai diák-önkormányzat által szervezett szabadidős rendezvényeken (pl.: gólyabál, diszkó, stb.) a diák-önkormányzat vezetőségének az iskola igazgatóságával egyeztetett szabályok érvényesek.
 11. Az iskolai rendezvényeken mindenkinek az alkalomnak megfelelő öltözetben kell megjelennie, és úgy kell viselkednie, hogy magatartásával segítse a rendezvény sikerét, eredményességét.
 12. Az iskolai büfét a tanuló csak az első óra előtt illetve szünetekben látogathatja.
 13. Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgok vagyoni jogát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár. A tanulóknak kifizetett díj mértéke az iskola önköltség-számítási szabályzatában kerül szabályozásra.

A tanulók feladatai, kötelezettségei saját környezetük rendben-tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében

A tanulók mulasztásának igazolása

1.   A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell.
2.   A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja, előzetes kérés alapján (tanóránkénti összesítés nem lehetséges, a napi legalább három órás hiányzás tanítási napnak minősül!). A szaktanár a saját órájáról, az osztályfőnök pedig egy napra engedheti el a diákot. Hosszabb idejű hiányzást a tagintézmény igazgatója adhat előzetes szülői megkeresés alapján.
3.   A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek.
4.   A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán (vagy maximum 8 nap)

 1. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. A mulasztás igazolt vagy igazolatlan jellegét az osztályfőnök vagy szakoktató dönti el.
 2. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a pedagógiai munkát segítőkkel közösen jár el. Indokolt esetben - a jogszabályok betartása mellett - kezdeményezik a gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolat felvételét, valamint a tankötelezettség megszegése miatt a szabálysértési eljárást a szülő ellen.
 3. Hiányzás után a tananyag pótlása és a számonkérés a szaktanárral való egyeztetés szerint történik.
 4. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról (max. 10 perc), az órát tartó nevelő a késés tényét az osztálynaplóba, elektronikus naplóba bejegyzi. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanítási óráról!
 5. Bejáró tanulóknak indokolt esetben 10 perc késési engedély adható. A késést az igazgató engedélyezi, az osztályfőnök javaslatára.
 6. Az igazolatlan mulasztások, a késések minden tanuló esetében kihatással vannak a magatartási jegyre, illetve fegyelmi felelősségre vonással járhatnak.

A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések

1. Azt a tanulót, aki

büntetésben kell részesíteni.

2. A felelősségre vonás (büntetés) módjai:

 

fegyelmező intézkedés

ok

adhatja

figyelmeztetés négyszemközt

Az elvárttól kismértékben eltérő viselkedés.

szaktanár, osztályfőnök

szóbeli figyelmeztetés

Enyhe fokban megsérti a házirendet.

szaktanár, szakoktató,
iskolai dolgozó

szaktanári figyelmeztetés

Sorozatosan hiányos a felszerelése, zavarja az órát, megszegi a teremhasználati szabályokat.

szaktanár, szakoktató

osztályfőnöki figyelmeztetés

Megsérti a házirendet. Legalább 5 óra igazolatlan hiányzásért. Engedély nélkül elhagyja az iskola épületét. Iskolai ünnepségen nem megfelelően viselkedik.

osztályfőnök

osztályfőnöki intés

Sorozatosan megsérti a házirendet. Zavarja az osztályközösséget. Legalább 10 óra igazolatlan mulasztásért.

osztályfőnök.

igazgatói intés

Sorozatosan megsérti a házirendet. Felelőtlen magatartásával kárt okoz. Legalább 15 óra igazolatlan hiányzásért. Közösséget zavaró magatartásáért. Szándékosan rongál. Sorozatosan zavarja a pedagógiai munkát.

igazgató

 

 

 

 

 

fegyelmi eljárás

Közösséget zavaró magatartásáért. Folyamatosan és sorozatosan megsérti a házirendet, szándékosan rongál. Sorozatosan zavarja a pedagógiai munkát.

nevelőtestület
a közoktatásról szóló hatályos jogszabály alapján

 1. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. Egy fegyelmező intézkedés csak egy alkalommal szabható ki!
 2. A fegyelmező intézkedések mellékbüntetéseként a közösségi megbízások visszavonhatók!
 3. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulóval szemben azonnal fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. Súlyos kötelességszegésnek, ill. fegyelemsértésnek minősülnek az alábbi esetek:
 1. A fegyelmi eljárás megindításáról a tagintézmény igazgatója és az osztályfőnök dönt. A fegyelmi döntés meghozatala a nevelőtestület jogköre, amelyet állandó vagy alkalmi bizottságra delegálhat. A fegyelmi bizottság működése tagintézményi szabályozás alapján történik.
 2. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
 3. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. Gondatlanságból okozott kár esetén az aktuális minimálbér 50%-a, szándékos károkozás esetén az okozott kár 100%-a a kártérítés.
 4. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével a tagintézmény igazgatója határozza meg.

Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába

 1. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat lehetőleg ne hozzanak magukkal. Az iskolai munkához nem tartozó tárgyakat a tanulók csak saját felelősségükre hozhatnak magukkal, azokat a tanórán nem használhatják.
 2. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, értékes órát, mobiltelefont stb.) valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével - rendkívül szükséges esetben - hozhatnak. Ellenkező esetben az iskola felelősséget nem tud vállalni érte.
 3. Amennyiben a tanításhoz nem szükséges eszközökkel a tanulók zavarják az óra menetét, a tanár vagy oktató felszólítására el kell rakniuk az eszközt. Amennyiben ezt nem teszik, ismételt felszólításra át kell adniuk a foglalkozást vezető pedagógusnak, a foglalkozás végén köteles azt visszaadni a tanulónak, esetleg mérlegelési lehetőségével élve a szülőnek.!
 4. Kerékpárt az iskola területére bevinni tilos, a kijelölt helyen kell tárolni!
 5. Motorkerékpárt a kerékpártárolóba és az iskola területére bevinni tilos!