Speciális szakiskola

Magyar nyelv és irodalom 9-10.

Magyar nyelv és irodalom

9-10. évfolyam

Minimális teljesítmény a 10. évfolyam végén

A nyelvi fejlettségének megfelelo tartalmú és terjedelmu memoriter.

Célok

  .A társas-társadalmi együttéléshez szükséges nyelvi képességekre, beállítódásokra, a kulturált nyelvi magatartásra felkészítés.
  .Az anyanyelvu írásbeliség normáihoz alkalmazkodó - képességekkel adekvát - szövegalkotás.
  .Az ítéloképesség, az erkölcsi és esztétikai érzékenység növelése.
  .Eszköztudás kialakítása, az ismeretszerzés kulturális technikáinak megismertetése és használata.
  .A nyelvi igényesség fejlesztése.
  .Irodalmi kifejezésformák befogadására nevelés.
. Az anyanyelv és irodalom tanítása egyrészt az anyanyelvi kultúra, másrészt az irodalmi muveltség alapozását szolgálja.

Anyanyelvi nevelés feladata

Az értelmes, kifejező beszéd az olvasás és írás igényes használatának, az ehhez szükséges képességeknek a fejlesztése. Ápolja és hagyományozza az anyanyelvi örökséget, felkészít a kommunikációs helyzetekben való aktív részvételre, fejleszti az önálló tanulás és önművelés képességét.

Irodalmi nevelés feladata

Az irodalomolvasás megszerettetése, az olvasási kedv felébresztése és megerősítése. A tanulók irodalmi műveltségének alapozásához a szövegolvasáshoz kapcsolódó szövegelemző és -értelmező feladatok megoldása, az alapvető irodalmi ismeretek megszerzésére nyit utat. A sokrétű elemzés fejleszti a nyelvi kifejezés árnyalatai, szépségei iránti fogékonyságot, a művek tartalma pedig bőséges lehetőséget kínál a világkép alakításához a nemzeti kultúrához való kötődéshez az erkölcsi és esztétikai értékek közvetítéséhez, az érzelmi élet gazdagításához.

Magyar nyelv és irodalmi nevelés feladatai

  .Tudatosítsa az irodalom, a muvészet önismereti, az önmegértést és önmeghatározást elosegíto lehetoségeit.
  .Szintetizálja a korábban megszerzett kommunikációs és tömegkommunikációs ismereteket.
  .Fejlessze tovább a tanulók kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási képességét.
  .Tegye tudatosabbá a kommunikációs ismereteket, hozza szintre és építse tovább a nyelvi alapkészségeket.
  .Gyakoroltassa az igényes és a helyzethez illo szóhasználatot, a mondat- és szövegalkotást.
  .Neveljen a mondat- és szövegfonetikai eszközöknek a nem verbális nyelvi elemekkel összehangolt és célszeru használatára.
  .Fejlessze tovább a véleményalkotási képességet.
  .Neveljen önállóságra, ösztönözze a kreativitást a szövegalkotásban.
  .Motiválja az irodalomolvasást és segítse a köznapi élet hivatalos ügyirataiban való eligazodást.

Tananyag és követelmények

Magyar nyelvtan

9-10. évfolyam

Óraszámok
Heti 2 óra
Évi 74 óra
9-10. évf.: 148 óra

Nyelvtani ismeretek

Hangtan

Magyar irodalom

9-10. osztály

 

 

Óraszámok
Heti 2 óra
Évi 74 óra
9-10. évf. 148 óra

 

 

Követelmények a 9. évfolyam végén
  .Tartsa be a kommunikációs szabályokat. Igazodjon el a hétköznapi kommunikációs helyzetekben.
  .Tudjon véleményt mondani, egyszeru, áttekintheto témákban érvelni, cáfolni, meggyozni, bizonyítani szabatos nyelvhasználattal.
  .Alkalmazza a tanult alapveto szövegtechnikai ismereteket önálló szövegalkotásban is.
  .Tartsa be a begyakorolt helyesírási szabályokat.
  .Legyen képes bemutatni/felolvasni áttekintés után egyszerubb stílusú, egy-másfél oldal terjedelmu prózai vagy verses muvet kifejezo hangsúlyozással.
  .Rendelkezzen jártassággal gondolatainak szóbeli és írásbeli értelmes közlésében.
  .Igazodjon el ismert lexikonokban, szótárakban.
  .Legyen képes irodalmi mu személyes véleményt is tükröző, logikus felépítésu, összefüggo, legalább 7-8 mondatból álló ismertetésére.
  .Alkalmazza a szövegszerkesztésrol tanult ismereteket vázlatkészítéskor, fogalmazás, olvasónapló vezetése során.
  .Kapcsolódjon be egy-egy irodalmi mu részletének dramatizált feldolgozásába, bemutatásába.

 

Értékelés a 9. évfolyam végén

Irodalomolvasás
Folyamatos megfigyeléssel a tanuló fejlodésmenetének, aktivitásának értékelése. Diagnosztikai mérések; felmérésekkor (szóbeli, Írásbeli, cselekvés) osztályozással, témazáráskor és év végén.
Szempontjai: Képes-e logikus, személyes véleményt is tükrözo muismertetésre? Felismeri-e irányítással az olvasott muben rejlo erkölcsi, érzelmi értékeket, konfliktusokat, és azokról kritikát tud-e alkotni? Használja-e az elsajátított elemzési technikákat? Mutat-e érdeklodést az önálló anyaggyujtésre olvasmányok, irodalmi emlékhelyek megismerése kapcsán?

Tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban
Szóbeli, írásbeli munkák osztályzattal való értékelése.
Szempontjai: Képes-e beszámolni olvasott és látott irodalmi, színházi élményekrol? Képes-e adott szempontok alapján muelemzésre? Tud-e egyszeru összefüggéseket felismerni azonos téma többféle mufaji feldolgozásában? Felismeri-e a színpadi mu jellemzo vonásait olvasás illetve színházi eloadás során? Tud-e véleményt alkotni és indokolni véleményét a szereplok viselkedésérol, a színészi megjelenésrol? Fejlodött-e verselemzo képessége a képi megjelenítés, a költoi kifejezoeszközök felismerésében? Képes-e 8-10 soros prózai szöveg pontos mondására?

Kommunikáció
Osztályzattal: az egyéni megnyilatkozási szint értékelése.
Szempontjai: Képes-e a szituáció felismerése után szélesebb kommunikációs körben is érvelni, cáfolni? Alkalmazza-e a kulturált, mások véleményének tiszteletben tartására épített vita ismereteit konfliktushelyzetekben? Tudja-e állásfoglalását, véleményét megvédeni, bizonyítani, cáfolni? Képes-e felhasználni saját életében a tömegkommunikáció neki szóló információit?

Nyelvtani ismeretek
Osztályzattal: írásbeli feladatlapokon, feladatokban.
Szempontjai: Ismeri-e és alkalmazza-e az írott szöveg tartalmi és helyesírási jellemzoit? Képes-e stílusgyakorlatok végzésére adott szempontok alapján? Képes-e önállóan használni az olvasó tájékoztatását segíto mutatókat?

Szövegértés, szövegalkotás
Osztályzattal: a szóbeli és írásbeli feladatokból.
Szempontjai: Tudja-e hangsúlyosan felolvasni a különbözo mufajú szövegeket? Milyen fokú az önállósága szövegelemzésben, gyujtomunkában, forrásanyagok felhasználásában? Tud-e szövegátalakításokat végezni nézopont - és stílusváltással?

Fogalmazási ismeretek
Osztályzattal: az írásbeli munkák, szóbeli fogalmazások értékelése.
Szempontjai: Képes-e különbözo mufajjegyek és stílusalakzatok felhasználására fogalmazásaiban? Tud-e személyt jellemezni, tárgyat, tájat, jelenséget bemutatni? Alkalmazza-e a megfelelo stílust és hangnemet a levélírásban?

Követelmények a 10. évfolyam végén
  .Legyen képes tájékozódni tömegkommunikációs eszközök segítségével a napi eseményekrol.
  .Kulturáltan, illo nyelvi eszközöket alkalmazva viselkedjen kommunikációs helyzetekben.
  .Ismerje a magyar nyelv tanult rendszerét és biztonságosan igazodjon el benne.
  .Alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.
  .Tudjon szöveget alkotni - írásban és szóban - különbözo mufajokban.
  .Legyen képes formanyomtatványok önálló kitöltésére, önéletrajz megírására, magán- és hivatalos levelek írására.
  .Tudjon folyamatosan hangosan olvasni, majd az olvasottakról tömörítve, a lényeget kiemelve beszámolni.
  .Ismerjen néhány muvet a magyar irodalom legjelentosebb alkotóitól. Legyen képes gondolatok megfogalmazására a tanult muvek jelentésérol, azok hatásának irodalmi eszközeirol.
  .Ismerje fel az irodalmi muvekben rejlo erkölcsi és esztétikai, nyelvi értékeket, értékviszonyulásokat, a hazához, személyekhez fuzodo érzéseket.

 

Értékelés a 10. évfolyam végén

Irodalomolvasás
Diagnosztikus mérés. Osztályozás: szóbeli felelet, írásbeli munkák, témazáró feladatlapok, év végi szintmérés.
Szempontjai: Képes-e megtanulni irodalmi ismeretek felhasználására szóbeli és írásbeli megnyilatkozáskor? Tud-e példákat gyujteni, hozzárendelni irodalmi mufajokhoz? Képes-e önállóan felfogni, értoen elemezni az olvasottak mondanivalóját? Alkalmazza-e a  szövegfeldolgozási eljárásokat az elemzések során? Képes-e eligazodni a napihírek neki szóló információi között?

Tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban
Osztályozás, felelés, Írásbeli munkák, tudásszintmérés.
Szempontok:

Fejlesztendo készségek, képességek, attitudök
Beszéd, kommunikáció
  A véleménynyilvánítás képessége, motivációja, hatása. A kritikai érzék és az önkontroll. A kommunikációs és tömegkommunikációs ismeretek szintézise. Az értelemszeru szelektálás képessége.
Nyelvtani ismeretek, helyesírás
  Nyelvhelyesség. A tudatos nyelvhasználat képessége.
Fogalmazási ismeretek, szövegértés, szövegalkotás
  Önállóság. Szövegalkotó képesség, kreativitás. Fejlett szövegérto és -alkotó képesség. A választékos nyelvi megfogalmazás, a témához, helyzethez illo mufaj megválasztásának készsége. A szövegátalakítás, szövegformálás képessége. Érzelmek, vélemények kifejezésének képessége.
Irodalomolvasás, tájékozódás az irodalmi kifejezésformákban
  Az olvasási képesség, olvasási szokások. Elemzo képesség. Önismeret, önbizalom. Együttmuködési képesség.


9. évfolyam

          Témakör                                              Tartalom

Kommunikáció                         Véleménynyilvánítás szélesebb kommunikációs körben.
Beszédmuvelés                        Szövegformálás - szövegátírás, kiegészítés, hangnemváltás. Kiejtési gyakorlatok.
Tömegkommunikáció             Kommunikációs helyzetgyakorlatok. Különbözo élethelyzetekbol adódó konfliktusok feldolgozása. Az információ értéke (hír, tudósítás, riport, reklám). A helyes magatartás kialakítása.

Nyelvtani ismeretek                Jelentéstani ismeretek bovítése. Szöveg-mondat megkülönböztetése.
Mondattani ismeretek bovítése (egyszeru-összetett mondat).
Nyelvhelyességi                     Állandó szókapcsolatok. Szólások, közmondások. Párbe-
ismeretek                                  széd.
Helyesírás                                Tantárgyi szakkifejezések, szakszavak helyesírása.

Fogalmazási                             Összefüggo szöveg szerkesztése. Szövegelemzés, szöveg-
ismeretek, szövegértés,          átalakítás.
szövegalkotás                          Jellemzés (cselekménybe ágyazott táj, tárgy, személy bemutatása).
Önéletrajz.

Irodalomolvasás,                      Az irodalom születése. Teremtésmítoszok
tájékozódás az irodalmi            A Biblia - "szövetség, Újszövetség.
kifejezésformákban                   A magyar hiedelemvilág.
  Mesék, mondák, legendák.
Tegnapjaink, napjaink.
Ady Endre élete, kora, versei. József Attila élete, kora, versei. Radnóti Miklós élete,      kora, versei.
  Válogatás napjaink irodalmából.
  A hétköznapok hosei. Történetek a gyermekkorról.
  Novellák, regényrészletek a magyar és a világirodalomból.

Tevékenységek
A beszédhelyzet és a felhasznált nyelvi eszközök, megszólítási és kapcsolattartási formák viszonyának tanulmányozása, a helyzetnek megfelelo eszközök alkalmazásának gyakorlása.
  Szókincsgyakorlatok, szólások, közmondások gyujtése, megfelelo alkalmazása. Mondatok átalakítása bovítéssel, szukítéssel.
  Szószerkezetek gyujtése irodalmi és ismeretterjeszto szövegekbol. Szövegformálási gyakorlatok: szövegátírás, kiegészítés, hangnemváltás, szövegtömörítés, -bovítés.
  Epikai és verses muvek hangsúlyos, kifejezo bemutatása, feldolgozása felkészülés után.
  Verstani ismeretek szélesítése. A regény fogalmának bovítése.
  Vizsgálódás a könyvtárban. A korosztálynak szánt sajtótermékek használata a tárgyalt irodalmi muvekkel kapcsolatban.
  A nyelvi rendszerrol szerzett ismeretek rendszerezése.
  Érzelmek, magatartások, jellemek, kapcsolatok indítékok bemutatása, elemzése a jellemzés mufajában. Példagyujtés irodalmi muvekben a korokhoz kötodo témákra, problémákra. Olvasónapló összeállítása házi ol­vasmányról.
Követelmény
  .Tartsa be a kommunikációs szabályokat. Igazodjon el a hétköznapi kommunikációs helyzetekben.
  .Tudjon véleményt mondani, egyszeru, áttekintheto témákban érvelni, cáfolni, meggyozni, bizonyítani szabatos nyelvhasználattal.
  .Alkalmazza a tanult alapveto szövegtechnikai ismereteket önálló szövegalkotásban is.
  .Tartsa be a begyakorolt helyesírási szabályokat.
  .Legyen képes bemutatni/felolvasni áttekintés után egyszerubb stílusú, egy-másfél oldal terjedelmu prózai vagy verses muvet kifejezo hangsúlyozással.
  .Rendelkezzen jártassággal gondolatainak szóbeli és írásbeli értelmes közlésében.
  .Igazodjon el ismert lexikonokban, szótárakban.
  .Legyen képes irodalmi mu személyes véleményt is tükrözo, logikus felépítésu, összefüggo, legalább 7-8 mondatból álló ismertetésére.
  .Alkalmazza a szövegszerkesztésrol tanult ismereteket vázlatkészítéskor, fogalmazás, olvasónapló vezetése során.
  .Kapcsolódjon be egy-egy irodalmi mu részletének dramatizált feldolgozásába, bemutatásába.

10. évfolyam

          Témakör                                              Tartalom

Kommunikáció                         A magán és a kisközösségi kommunikáció tényezoi
Beszédmuvelés                        és funkciói. Kulturált vita.
Nyelvi konfliktusok. Írásbeli és szóbeli közlésmód.
Tömegkommunikáció             Különbözo tömegkommunikációs mufajok szerkesztése: hír, tudósítás, interjú, riport, hirdetés.

Nyelvtani ismeretek                A magyar nyelv rendszere, elemei.
Nyelvhelyességi                     A szövegtani ismeretek analizálása-szintetizálása.
ismeretek                                  A legfontosabb szövegtípusok.
Mondattani, szótani, fonetikai ismeretek rendszerezése.
Helyesírás                                A nyelvi rendszer helyesírási szabályainak alkalmazása tollbamondás utáni íráskor, szövegalkotáskor. A magyar helyesírás alapelvei szerinti írásmód. A helyesírási szótár használata.

Fogalmazási                             Az eddig tanult fogalmazási mufajok áttekintése, rendsze-
ismeretek, szövegértés,          rezése (elbeszélés, leírás, levél, hivatalos levél, jellemzés,
szövegalkotás                          életrajz, önéletrajz).
Postai nyomtatványok és személyi adatlapok kitöltése, kérvények írása.
Különbözo mufajú irodalmi szövegek értelmezo olvasása.
Szövegelemzés. Véleménykifejtés, beszámoló.

Irodalomolvasás,                     A tanult irodalmi mufajok rendszerezése példákkal.
tájékozódás                                Népköltészet.
az irodalmi                                  Népmese, népdal, népmonda, népballada.
kifejezésformákban                   Muköltészet alkotásának részlete.
  Monda, ballada, regény, novella, vers.
Megyei hírességek                 A megyéhez kapcsolódó írók, költok munkássága, egy-egy alkotásának részlete.
Válogatás a XX. század          Válogatás a mai magyar irodalomból.
irodalmából                              (Pl. Weöres Sándor, Nagy László, Süto András.)
Ismerkedés a világirodalommal.
  Antoine de Saint-Exupéry: A kisherceg

Tevékenységek
Közéleti kommunikációs helyzetek elemzése, szóbeli és írásbeli kommunikációs mufajok gyakorlása. Különbözo tömegkommunikációs mufajok (hír, tudósítás, interjú, hirdetés) megkülönböztetése, azonosítása. Na­pi információk közötti szelektálás.
  Nyelvi ismeretek rendszerezése, fogalmi jellemzok alkalmazása a szógyujtésben, a szövegalkotásban. A nyelvi rendszer helyesírási szabályainak alkalmazása gyujtomunkában.
  Kulturált vitakészség gyakorlása különbözo kommunikációs szinteken. Szövegalkotások, beszámolók, vélemények élményrol, irodalmi murol. A tanult mufajok jellemzoinek rendszerezése, példák gyujtése.
  Önéletrajz készítése, hivatalos nyomtatványok, urlapok kitöltése (csekk, meghatalmazás, bejelentolap).
  Szemelvények bemutatása, feldolgozása.
Követelmény
  .Legyen képes tájékozódni tömegkommunikációs eszközök segítségével a napi eseményekrol.
  .Kulturáltan, illo nyelvi eszközöket alkalmazva viselkedjen kommunikációs helyzetekben.
  .Ismerje a magyar nyelv tanult rendszerét és biztonságosan igazodjon el benne.
  .Alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.
  .Tudjon szöveget alkotni - írásban és szóban - különbözo mufajokban.
  .Legyen képes formanyomtatványok önálló kitöltésére, önéletrajz megírására, magán- és hivatalos levelek írására.
  .Tudjon folyamatosan hangosan olvasni, majd az olvasottakról tömörítve, a lényeget kiemelve beszámolni.
  .Ismerjen néhány muvet a magyar irodalom legjelentosebb alkotóitól. Legyen képes gondolatok megfogalmazására a tanult muvek jelentésérol, azok hatásának irodalmi eszközeirol.
  .Ismerje fel az irodalmi muvekben rejlo erkölcsi és esztétikai, nyelvi értékeket, értékviszonyulásokat, a hazához, személyekhez fuzodo érzéseket.A teljes anyag letöltése >>