Szakmaelőkészítő

Pályaorientáció 9. (szakiskola)

A Pályaorientáció kiemelten fontos területe a szakiskolai munkának, amely összekapcsolja a különböző tárgyak közös elemeit, elősegíti a pályaválasztás folyamatát, és hozzájárul a tanulók eredményes szocializációjához.
A pályaorientáció keretében a tanulók megismerik a négy szakterület - a humán, a műszaki, a gazdasági-szolgáltatási és az agrár - tevékenységformáit.

Célok és feladatok

A Pályaorientáció célja, hogy a tanulók saját életpályájuk megalapozásához ismereteket kapjanak mind önmagukról, mind munkaerő-piaci környezetükről, és kellően megalapozzák a pályaválasztási döntésüket.
A tanulók határozzák meg saját helyzetüket és céljaikat, alakuljon ki bennük a szakmai szocializáció, a szakmatanulás igénye, fogadják el a távlatos életpálya-építés szükségességét.
A tantárgy járuljon hozzá a tanulók egyénre szabott életvezetési stratégiájának kialakításához, különös tekintettel a munkához való viszonyra.
Sajátítsanak el hatékony és eredményes tanulási módszereket, tárják fel érdeklődésüket, hajlamaikat, készségeiket. Személyes tapasztalataik alapján alakítsanak ki pozitív viszonyt a munka világához.
A tantárgy járuljon hozzá ahhoz, hogy a tanulók pozitív magatartással, a kézügyesség kreatív felhasználásával és az emberi kapcsolatok fontosságának felismerésével válasszák ki a számukra megfelelő pályaterületet. Segítse a tanulókat individuális céljaik megfogalmazásában, tudjanak tervezni és dönteni életpályájukkal kapcsolatban.
Mindezek együttesen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szakiskolai évek a társadalomba való indulás megalapozását szolgálják. Ehhez szükséges, hogy a munka és a pálya világáról megfelelő, igényeik szerinti ismeretekkel rendelkezzenek, jól ismerjék a pálya, a munka és a szakma emberekkel szemben támasztott követelményeit. Ismerjék meg a megszerezhető képesítések rendszerét, ezen belül el tudják magukat helyezni, és ehhez kapcsolódóan szakmai perspektívákat is lássanak maguk előtt.

Fejlesztési követelmények

Az életcélok között szerepeljen a pálya műveléséhez kapcsolódó önmegvalósítás, az aktív dolgozó életmód elfogadása, tudatosuljon a munka- és pályaterületek kiválasztásának fontossága, a tanulók értsék meg, hogy az életpálya-építés nem egyszeri döntés eredménye, hanem folyamatos lehetőségek felismerése, azokhoz való alkalmazkodás, azok közül való választás. Kezdjék megtervezni életpályájukat, legyenek képesek a terveket és a célokat a valódi lehetőségekkel összevetni. Éljenek személyes szabadságukkal, lehetőségeikkel, és emellett fogadják el a társadalmi normákat is. Számoljanak az életpályaterveikben, karrierterveikben a család támogatási lehetőségeivel, a taníttatás költségeivel, a családi hagyományok folytatásával mint az egyéni pályatervet befolyásoló tényezőkkel.

Éves óraszám: 74

Belépő tevékenységformák

A tanulók megismerkednek a pálya, a munka világát meghatározó fobb szereplokkel (munkáltatók, szervezetek, munkavállalók). Éloszóban célra irányuló információkat szereznek szakemberektol. Hétköznapi eseményeket, jelenségeket, sajtóhíreket beszélnek meg, elemeznek tanári irányítással, részben önállóan. Ábrákat, képeket, filmeket elemeznek tanári segédlettel. Gyujtomunkát végeznek mind az önismeretre utaló, mind a pályákra vonatkozó irodalomból. Csoportmunkát végeznek az érdeklodés és a pályák kapcsolatának tudatosítására. Szerepjátékokat, szituációs játékokat végeznek az önismereti elemek és a pályakövetelmények összehangolására. Megismernek és meghatároznak olyan fogalmakat, amelyek az életpálya tervezéséhez szükségesek.


Tananyag

Témakörök

 Tartalmak

 

 

 Érdeklodés, hajlamok, képességek, munkamód - pályakövetelmények, pályafa - családfa

 Érdeklodés definíciója, érdeklodésirányok, érdeklodés és képesség viszonya, tantárgyi érdeklodés és pályaérdeklodés, családi hagyományok felismerése a pályaválasztásban.

 Életpálya-szemlélet, a pályatalálás folyamata

 Pályakívánság és realitások, élet- és pályatervek, lakóhelyválasztás, munkahelyválasztás jelentosége, összefüggései, ellentmondások a lehetoségek és a kívánságok között, elakadás és tanácsadás.

 A munka és tudás szerepe a társadalmi elorejutásban, jelentosége a munkaeropiacon

 A foglalkozások világa, a pályák világa, a szakmák világa, változó lehetoségek a munkaeropiacon, a munkavállaló szerepe és lehetoségei, az önálló vállalkozó szerepe és lehetoségei.

 A magyar gazdaság fobb ágazatai, a húzóágazatok, a négy fo szakterület

 Egy-egy szakterület jellemzése, a kapcsolódó szakmai képzések, foglalkozások, pályák. Karriertervezés, a szakmai képzettség megszerzésének idoigénye. A szakterület és a környezetvédelem kapcsolata, a szakterület és az egészség megorzésének szükségessége, szakmai ártalmak.

 A szakmai képzésekben szereplo jogok és kötelezettségek, az iskolai képzés jellemzoi, a munkaero-piaci képzés jellemzoi

 Szakmai követelmények, tanulási követelmények, tanulási módszerek, az OKJ-s szakmák sajátosságai, elérhetosége, támogatási formák (ösztöndíj, képzési támogatás stb.).

 Személyes életperspektíva kialakítása, a leggyakoribb kérdések, a képzés, illetve munkahely kiválasztásának szempontjai

 A felelosségvállalás, a személyes kapcsolatok, konfliktusok kezelése, a racionális és az érzelmi döntések.

 Személyes képzési terv, életpályaterv (rövid távú, hosszú távú)

 Egyéni tervkészítés, osztálytársak, barátok, szülok véleménye, korrekció lehetosége.

A továbbhaladás feltételei

A tanulók a tanév során folyamatosan készítsék, fejlesszék a saját életpályájuk alapelemeit tartalmazó egyéni tervüket. A terv tartalmazzon idobeli kereteket, mutasson túl az iskolai idoszakon. Az érdeklodésen alapuló kiválasztott szakterület tartalmához kapcsolódóan készítsenek el egy önálló feladatot (tárgyat, produktumot), amely megmutatja, hogy az érdeklodésüknek megfelelo pálya, szakma, tevékenység valamilyen részelemével behatóbban foglalkoztak. Az egyéni tervet és a feladatot osztályzattal nem értékeljük, hanem csoportmunkában a pozitívumok kiemelésével fogadjuk el.
A tanulói teljesítmény értékelésének alapja a tanulók saját magukhoz mért fejlodése, a kiadott és az elvégzett feladatok aránya, a tantárggyal kapcsolatos aktivitás legyen.

Egyéb feltételek, információk


Pályaorientáció (speciális szakiskola, felzárkóztató oktatás)

 

A Pályaorientáció tantárgy két modulból áll - Pályaorientáció modul (56 óra) és Orientációs gyakorlat modul (18 óra)
Ezek a modulok alkalmazandók az 1 éves felzárkóztatásban, a 2 éves felzárkóztatás, illetve a speciális szakiskola 9. évfolyamán.

Célok és feladatok

A pályaorientáció célja hogy bemutassa az egyes szakterületeken dolgozók tevékenységét, a pályák, munkakörök sajátosságait, segítse a tanulókat leendő szakmai szerepük kiválasztásában, megfogalmazásában, egyéni életpályájuk reális megtervezésében, munkahelyi körülmények, munkafeltételek, saját alkalmasságuk mérlegelésében, a munkavállalással kapcsolatos helyes döntésének meghozatalában.
Készítse fel a tanulókat az önálló álláskeresésre és járuljon hozzá a tanuló munkaerő-piacon való érvényesüléséhez szükséges viselkedési formák, technikák, adminisztratív teendők megtanulásához.
Segítse elő a tanuló számára a munkával kapcsolatos jogok és kötelességek, a munka világa törvényi szabályozása megismerését. Ismertesse meg a tanulóval a munkaerő-piaci szervezet nyújtotta lehetőségeket, támogatási formákat, juttatásokat, szolgáltatásokat.
Adjon lehetőségeket a tanulóknak az egyszerűbb kéziszerszámok, eszközök, munkaműveletek kipróbálására, alapozza meg a helyes munkavégzési szokások kialakulását.

Fejlesztési követelmények

A tanuló legyen képes szóban és írásban információt kérni és adni, okiratokat igényelni, alkalmakra megfelelően felkészülni.
A tanuló szerezzen a hétköznapi élet területén hasznosítható ismereteket, legyen motivált a folyamatos, önálló tanulásra.
Legyen képes ügyei intézésére, gyakorolja az igényes, helyzethez illő szóhasználatot, a mondat és szövegalkotást, értelmezze helyesen a szakmai és közéleti szövegeket, igazodjon el a környező világban.
Fejlődjön önismerete, ismerje meg saját képességeit, alakuljon ki pozitív jövőképe saját sorsát, érvényesülési lehetőségeit illetően. Ismerje meg a választott munkahelyen várható munkakarriert, a munkahelyi beilleszkedés, a munkahelyi együttműködés és viselkedés legfontosabb szabályait.
A tanuló ismerje meg az álláskeresés technikáit, legyen tisztában a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal.
A tanuló ismerje az egyszerűbb kéziszerszámokat, eszközöket, anyagokat, legyen képes azok használatára, alkalmazkodjon az egyes látogatott üzemek munkakörnyezetéhez, maradéktalanul tartsa be az ott érvényes szabályokat.

Pályaorientáció modul

Éves óraszám: 56

Belépő tevékenységformák

Szituációs játékok, kommunikációs gyakorlatok
Hirdetések, leírások, más szövegek elemzése, értelmezése
A saját tulajdonságok felmérése, összevetése az egyes pályákról, munkakörökről kialakult képpel.
Célzott információgyűjtés önállóan, az eredmények csoportos megbeszélése értékelése, az érvelés gyakorlása.
Tájékozódás a szakmákról, a munkahelykeresési technikákról, a munkavállalás lehetőségeiről.
Magán és hivatalos levelek írása, azok formai és tartalmi követelményeinek megismerése értelmezése, nyomtatványok kitöltésének gyakorlása.
Hivatalos ügyek intézésének gyakorlása modellhelyzetekben.
Telefon, fax, fénymásoló használata. Postai ügyintézés.

Tananyag

TÉMAKÖRÖK

 • TARTALMAK

 

Szakképzés Magyarországon

 •  
 • A szakképzési rendszer:
 • szakterületek, szakmacsoportok, szakmák,
 • OKJ.

 

A szakmák által támasztott követelmények

 •  
 • A tanulók egyéni érdeklődésének és tájékozottságának felmérése

A szakképesítések gyakorlóhelyeinek látogatása

 • Felkészülés a gyakorlóhelyek látogatására, megfigyelési szempontok kialakítása:
 • a szakmacsoportba tartozó szakképesítések,
 • az ott dolgozók tevékenysége, munkafolyamatok, műveletek,
 • munkakörülmények,
 • munkavédelmi előírások,
 • a dolgozókkal szemben támasztott pszichikai, fizikai követelmények,
 • a munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettségek,
 • továbbképzési lehetőségek,

A megfigyelési szempontok alapján ismerkedés a választott szakképesítés tevékenységeivel.

Álláskeresési technikák

 • Álláskeresés
 • lehetséges információforrások,
 • látogatás a Munkaügyi Központban.

Szövegalkotás

 • A levélírás formai és tartalmi követelményei
 • Magán- és hivatalos levél írása (kísérőlevél, ajánlólevél).
 • Önéletrajz írás.
 • A hivatalos ügyintézés formai és tartalmi követelményei, nyomtatványok kitöltése
 • Útlevéligénylés.
 • Erkölcsi bizonyítvány igénylés.
 • tennivalók elveszett személyi iratok esetén.
 • Lakcímbejelentés.
 • Kérdőív kitöltés.
 • Felkészülés a felvételi találkozóra
 • Megjelenés.
 • Tájékozódó megbeszélés.
 • Munkaerőpiaci ismeretek
 • Vállalkozási formák.
 • A munkaviszony, munkaszerződés.
 • A "fekete" foglakoztatás következményei.
 • A társadalombiztosítás, nyugdíjpénztár.
 • A munkanélküliség és kezelésének állami eszközei.
 • Munkahelyi ismeretek
 • A munkahelyre, a munkahelyi kollektívába történő beilleszkedés, a munkahelyi együttműködés szabályai.

A továbbhaladás feltételei

Egyéb feltételek, információk

Orientációs gyakorlat

Belépő tevékenységformák

Tananyag

 • TÉMAKÖRÖK
 • TARTALMAK
 •  
 • Gyakorlati feladatok megoldása
 •  
 • Legalább 3 szakterület jellemzőinek bemutatása manuális feladatok megoldásával.
 •  
 • Gyakorlati helyek látogatása
 •  
 • Felkészülés az adott gyakorlati hely látogatására, megfigyelési szempontok szerint:
 • -     a munkahelyen végzett munkához szükséges szakképesítések,
 • -     az ott dolgozók tevékenysége, munkafolyamatok, műveletek,
 • -     munkakörülmények,
 • -     munkavédelmi előírások,
 • -     a dolgozókkal szemben támasztott pszichikai, fizikai követelmények,
 • -     a munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettségek,
 • -     továbbképzési lehetőségek.
 • A megfigyelési szempontok alapján ismerkedés a szakképesítések tevékenységeivel.
 •  
 • Álláskeresés
 •  
 • Lehetséges információforrások.
 • Látogatás a Munkaügyi Központban.
 • Álláskeresési gyakorlatok.

A továbbhaladás feltételei

Egyéb feltételek, információk


Szakmai előkészítő (szakiskola 9. évfolyam)

 • Műszaki előkészítő ismeretek - mindenki számára
 • 148
 • - Mérések
 • 37
 • - Anyagok
 • 111
 • Műszaki előkészítő gyakorlatok - 2 terület a tanév során
 • 74
 • - Gépészeti alapgyakorlatok
 • (37)
 • - Építészeti alapgyakorlatok
 • (37)
 • - Ruhaipari alapgyakorlatok
 • (37)
 • - Textilipari alapgyakorlatok
 • (37)
 • - Bőripari alapgyakorlatok
 • (37)
 • - Faipari alapgyakorlatok
 • (37)
 • Szakmai előkészítés összesen:
 • 222

Célok és feladatok

Fejlesztési követelmények

Belépő tevékenységformák

Mérések

Belépő tevékenységformák

Tananyag

 • Témakörök
 •  Tartalmak
 •  Mérési alapismeretek
 •  A mérés fogalma, a szabványosítás jelentosége, az SI mértékrendszer. Törvényes mértékegységek.
 •  Hosszúságmérés
 •  A hosszúság SI alapegysége, annak törtrészei és többszörösei.
  A hosszúságmérés eszközei, azok mérési pontossága.
  Méroeszköz kiválasztása adott mérési feladathoz.
 •  Tömegmérés
 •  A tömeg SI alapegysége, törtrészei és többszörösei, azok egymásba átváltása.
  Méroeszköz kiválasztása adott mérési feladathoz.
 •  Területmérés
 •  A terület SI alapegysége, annak törtrészei és többszörösei, azok egymásba átváltása.
  Hosszúságadatokból egyszeru idomok, felületek felszínének meghatározása.
 •  Homérsékletmérés
 •  A homérséklet fogalma, egyszeru homérok mérési elve.
 •  Idomérés
 •  Idoméro eszközök használata.

A továbbhaladás feltételei