Szakmai program

A szakmai program általános leírása

 

Bevezetés

Az iskola fő célkitűzései, a jogszabályok és a társadalmi környezet változása, illetve a képzés továbbfejlesztése érdekében az utóbbi években a Szakmai Program változtatása és bővítése vált szükségessé. Szakmai programunk azt a célt szolgálja, a nálunk tanuló hátrányos helyzetű, tanulásban akadályozott, magatartási zavarral küszködő tanulók számára a lehetséges legmagasabb szintű, a munkaerőpiacon minél jobb elhelyezkedést biztosító szakképzést valósítsunk meg. E cél érdekében az Iskola jelen folyamatosan bővíti szakmai képzéseinek körét, magasabb szintű szakképesítéseket illeszt programjába. Ugyanakkor - tanulóink sajátosságait figyelembe véve - továbbra is lehetőség marad az egyszerűbb szakmák elsajátítására is azok számára, akik csak arra képesek, hiszen valamennyi szakmában biztosítjuk a fogyatékos fiatalok integrált képzését.
A program a képzés moduláris jellegének erősítésére törekszik minden szakmaterületen. A képzés a szakmaterület több szakmájának közös anyagával indul, ezt követi a képességeknek és érdeklődésnek megfelelő specializálódás egy-egy szakmára. Az eltérő elméleti ismeretek oktatását ezt követően osztálybontás, a szabad sáv felhasználása, illetve a csoportos differenciálás alkalmazásával lehet megoldani.
Ez a felépítés megfelel az iskola rugalmas, személyre szabott képzési törekvéseinek és a szakképzési rendszer fejlesztési irányának is.
A szakmai program - az iskola személyi és tárgyi feltételeinek megfelelően - fokozatosan vezethető be. Mivel a magasabb szintű szakmák képzési ideje hosszabb (2év), a 2004/2005-ös tanévtől nem minden területen indul képzés minden tanévben, ám a rugalmas szerkezet lehetővé teszi, hogy a "kimaradó" tanévben a jelentkezők egy rövidebb képzési idejű szakmát szerezzenek, majd ezt követően az eredetileg választott magasabb szintűt. Ily módon a jogszabályok által is biztosított két szakképesítés birtokában nagyobb eséllyel léphetnek ki a munkaerő-piacra.
Az aktuálisan induló, illetve továbbhaladó szakképzéseket a mindenkori igények és eredmények határozzák meg. Rendkívül fontos, hogy a szakmai képzés szoros kapcsolatban legyen a 9-10. évfolyamon folyó szakmai előkészítő és szakmai alapozó oktatással. A szakképzésen továbbtanulók zömmel nálunk végzik a 9-10. évfolyamot és ez a tendencia a 10. osztály jelentőségének növekedésével, illetve a tankötelezettségi kor emelkedésével erősödik. Az igények és lehetőségek ezért előre felmérhetők, az induló képzések időben tervezhetők és meghirdethetők.
A jelenlegi feltételek mellett párhuzamos osztályok - induló és továbbhaladó - képzése elsősorban a mezőgazdaságban lehetséges - különös tekintettel arra, hogy ilyen képzés nincs máshol a városban -, továbbá az építőiparban és a ruhaiparban, megfelelő számú jelentkező esetén.

 

Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat és választható foglalkozás azok óraszámait, az egyes szakképzési programnak általános irányelvei, az előirt tananyagot a tantárgyak tantervei, a követelményeket az általános irányelvek és a tantárgyak tantervei tartalmazzák.
Az egyes szakképesítések konkrét óraterveit a szakmai program megfelelő része tartalmazza.

A képzés szervezésének feltételei

Tárgyi feltételek

A szakmai elméleti tantárgyak oktatását az iskola látja el. Ehhez rendelkezésre állnak:

A gyakorlati oktatás - a szobafestő- mázoló és tapétázó szakképzés kivételével - előírt felszerelésű iskolai tanműhelyben történik.
A szobafestő-mázoló és tapétázó szakképzés esetén - illetve egyéni elbírálás esetén más szakképzések esetén is - az Iskola más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködve - megállapodásban rögzített módon - gondoskodik a gyakorlati oktatás feltételeiről.
A konkrét igényeket a tantárgyi programok részletesen tartalmazzák.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara - adott estben a szakképző iskola bevonásával - ellenőrzi. Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.

A tanulók felvételének feltételei

Iskolai előképzettség
A hatályos Országos Képzési Jegyzék szerint az Iskolában oktatott szakképesítések megszerzésére irányuló szakképző iskolai képzés első évfolyamára az a tanuló vehető fel, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

Szakmai előképzettség
Az Országos Képzési Jegyzék az Iskolában oktatott szakképesítések megszerzését nem köti szakmai előképzettséghez.

Egészségügyi és munka-alkalmassági feltételek
A képzésre jelentkező tanulónak olyan - orvosok által meghatározott - egészségügyi feltételeknek kell megfelelniük, amelyek a képzésben való részvételt, valamint a szakképesítés megszerzését követően a folyamatos munkavégzést lehetővé teszik.

A képzésre jelentkező tanulónak részt kell vennie egészségügyi alkalmassági vizsgálaton.

A képzés célja

 

A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat. Rendelkezzenek kellő önállósággal a minőségi követelmények részletes ismeretében és betartásában, az esetleges hibák felismerésében és javításában.

E cél elérése érdekében a képzés:

Az iskolai rendszerű képzés célja összességében a szakmai követelmények teljesítésén túl magában foglalja a nevelési célokat, a személyiség formálását, a szocializációs funkciókra való felkészítést is - a szakmával összefüggő társadalmi gyakorlat megismertetésével.

Valamennyi tantárgyban támasztandó követelmények:

 

A szakképzések programjainak általános felépítése

 

A szakképzések tananyagát és követelményeit az illetékes miniszter által kiadott Központi programok alapján határozzuk meg. A Szakmai Program szakképesítésenként a következőket tartalmazza:

  1. Egészségügyi és munka-alkalmassági feltételek
  2. A képzés célja
  3. A szakképesítéssel betölthető munkakörök
  4. A képzési idő:
  5. A szakmai tantárgyak és az azokra fordítható óraszámok
  6. A szakmai vizsgáztatásra vonatkozó előírások
  7. Egyéb feltételek, információk

 

Tantárgyak tantervei
1. A program célja
2. Követelmények a program elvégzése után
3. Tananyag
4. A tantárgy témáinak kapcsolata más tantárgyak témáival
5. Az értékelés módja
6. A tárgyi feltételek


A szakmai program szakmaterületenként

 

Bőripar:
Az oktatott "Bőrtárgykészítő" szakképesítés képzési ideje 2 évre módosult, ennek programja kerül beillesztésre a korábbi 1 éves program helyett.

Textilipar:
A oktatott "Szőnyegszövő" szakképzés képzési ideje 2 évre módosult, ez kerül a szakmai programba a korábbi 1 éves képzés helyett.

Fémipar:
A szakmaterületen beépítésre kerül a "Kerékpárszerelő" szakképesítés programja

Faipar:
A meglévő "Fajátékkészítő" szakképzés mellé a 2 év képzési idejű "Faműves" szakképzés beindítását emeljük a programba
A "Fajátékkészítő" képzés fogyatékosok számára indul, szükség esetén megemelt képzési idővel.

Ruhaipar:
A meglévő "Varrómunkás" képzés kiegészül a "Nőiruha-készítő" szakma tanulásának lehetőségével. Ezt a képzést kifejezetten azoknak a tanulóknak indítjuk, akik képesek azt elsajátítani, de egyéb problémáik miatt csak az Iskola speciális tanítási módszerei mellett. A "Varrómunkás" képzés elsajátítása fogyatékosok számára emelt képzési idő mellett is lehetséges.

Építőipar:
Az építőipari területen a 2 éves képzési idejű "Szobafestő-mázoló és tapétázó" szakképesítés marad a programban. A szakmai gyakorlatot a tanulók sajátosságai miatt lehetőleg iskolai tanműhelyben végezzük, főleg az 1/11. évfolyamon.

Mezőgazdaság:
Ezen a szakmaterületen a 2 éves képzési idejű "Dísznövény- és zöldségtermesztő" illetve a "Parkgondozó" szakképesítés megszerzésének lehetősége kerül a programba, a meglévő "Zöldség- és fűszernövény-termesztő" képzés mellé. Utóbbi két szakma elsősorban fogyatékos tanulók számára kínál lehetőséget az eddig is folyó 2 éves speciális program szerint.
A tárgyi feltételeket a város üzemeivel, intézményeivel történő megállapodás, a gyakorlatok egy részének külső területen (kertészetek, parkok) való lebonyolítása egészíti ki.
A szabad sáv keretében a rokon szakmák ismereteinek oktatása, tanulástan, illetve szakmai mozgásfejlesztés képezi az iskola helyi tantárgyi programját - az adott osztály szükségleteinek figyelembe vételével.

33

 5276

 05

 Nőiruha-készítő

31

 5276

 03

 Varrómunkás*

21

 5272

 01

 Bőrtárgykészítő

31

 5293

 03

 Szőnyegszövő

31

 5216

 17

 Szobafestő-mázoló és tapétázó

33

 5262

 07

 Faműves

31

 5291

 03

 Fajátékkészítő*

31

 5237

 01

 Kerékpárszerelő

31

 6207

 01

 Dísznövény- és zöldségtermesztő

21

 6207

 08

 Zöldség- és fűszernövény-termelő*

21

 6207

 05

 Parkgondozó*

A BŐRTÁRGYKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS szakmai programja

 

A KÉPZÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

Társadalomismeret és etika, illetve gazdasági alapismeretek tantárgyakból a tanulónak tudnia kell:

Munka- és környezetvédelem tantárgyból a tanulónak tudnia kell:

Anyagismeret tantárgyból a tanulónak tudnia kell:

Bőrtárgykészítő szakmai ismeretek tantárgyból a tanulónak tudnia kell:

Szakrajz tantárgyból a tanulónak tudnia kell:

Szakmai számítások tantárgyból a tanulónak tudnia kell:

Szakmai gyakorlat tantárgyból a tanulónak tudnia kell:

Valamennyi tantárgyban támasztandó követelmények:


A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

A képzési idő:
Évfolyamok száma:                                       2
Elmélet aránya:                                              30 %
Gyakorlat aránya:                                           70 %

Óraterv

Tantárgy

Évi óraszám

Heti óraszám

1/11

2/12

1/11

2/12

Osztályfőnöki óra

k

37

35

1

1

Testnevelés

k

37

35

1

1

Társadalomismeret és etika

k

37

 

1

 

Gazdasági alapismeretek

k

 

35

 

1

Munka- és környezetvédelem

k

37

 

1

 

Matematika

k

37

70

1

2

Természetismeret

k

37

35

1

1

Anyagismeret

sze

37

35

1

1

Bőrtárgykészítő szakmai ismeretek

sze

93

88

2,5

2,5

Szakrajz

sze

37

35

1

1

Szakmai számítások

sze

18

17

0,5

0,5

Szakmai gyakorlat

szgy

703

665

19

19

Nyári gyakorlat

(szgy)

140

 

 

 

Magyar nyelv/kommunikáció

szab

74

70

2

2

Az ember és környezete

szab

37

35

1

1

Szakmai gyakorlat

szab

74

70

2

2

Összesen

 

1435

1225

35

35

 

 

 

 

 

 

Közismeret összesen

k

222

210

6

6

Kötelező elmélet összesen

sze

185

175

5

5

Kötelező gyakorlat összesen

szgy

703

665

19

19

szabadon választható összesen

szab

185

175

5

5

 

 

 

 

 

 

A 2/12. évfolyamon a heti óraszám 35 tanítási hét esetén 35 óra/hét, ha a szorgalmi időszak ennél rövidebb, akkor a heti óraszám némileg emelkedik

de ekkor sem haladhatja meg a következő heti óraszámokat:

közismeret

6

 

 

szakmai elmélet (a szabadon választhatóval együtt)

7

 

 

szakmai gyakorlat (a szabadon választhatóval együtt)

23

 

 

 

 

 

36

 

 

 


Megjegyzések:
A javasolt óraszámok magukban foglalják az összefoglalásra, értékelésre, valamint a szabad sávra fordítandó időt.
Az egyes tantárgyak szabad sávra fordítható órakerete felhasználható a központi programokban megadott témák nagyobb óraszámban történő feldolgozására, a javaslatként külön megadott témákra, valamint a helyi igényeknek megfelelő speciális ismeretekre.
A bőrtárgykészítő szakmai ismeretek c. tantárgy 2/12. évfolyami 105 órás időkerete magában foglalja a tantárgyi témák feldolgozáshoz szükséges órákon kívül a szakmai kirándulás és múzeumlátogatás céljaira igénybe vehető 18 órás időkeretet is.
Minden tanulónak kötelező 2660 óra tanórai foglalkozáson részt venni a szakképesítés megszerzéséhez. A kötelező tantárgyak óraszámán felül a hiányzó órákat a szabadon választott kötelező szakmai tantárgyakkal kell kitölteni.

 

A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A szakmai vizsga részei
A szóbeli vizsga tantárgyai:

A vizsgázónak a kiadott vizsgakérdésekből összeállított tételekből minden tantárgyból egy-egy kérdést kell megválaszolnia. Időtartam nem korlátozott.

A gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsga a vizsgamunkák (vizsgaremekek) benyújtásából és értékeléséből áll. A vizsgaremek két különböző tárgycsoportból választott darabból áll, melynek tartalmaznia kell az alapműveletek és díszítő eljárások széles körét.
A vizsgaremekhez mellékelni kell a technológiai rajzokat és utasításokat.

 

A vizsga tartalmára vonatkozó előírások
A szóbeli vizsga tartalma
A szóbeli vizsgán a jelölteknek az alábbi témakörökben kell kérdéseket megválaszolniuk:

Az anyag- és gyártásismeret tartalma
A szakma munkaterületéhez tartozó bőripari nyersanyagok, alap- és kellékanyagok eredete, előállítása, tulajdonságai, felhasználási területe és megmunkálhatóságuk, anyagismereti alapfogalmak ismerete.

Szakmai ismeretek tartalma
A bőrdíszműipari termékek technológiai kivitelezése, a műveleti sorrendek, az összeállítási-, díszítési- és kikészítési módok ismertetése.

Munka- és környezetvédelem tartalma
A munkavégzés során, az alkalmazott szerszámok és eszközök használatakor betartandó tűz- és munkavédelmi, valamint balesetelhárítási szabályok, a felhasznált technológia és a környezetvédelem kapcsolata.
A gyakorlati vizsga tartalma
A vizsgamunka tartalma
A bőrtárgykészítő szakma alapvető munkafolyamatait, munkaműveleteit magába foglaló komplex feladat.
Modell, minta és leírás alapján készül kézi megmunkálással a tanult technológiák (egyedi vagy sorozatgyártás) szerint.
A vizsgázótól meg kell követelni a szakszerű és minőségi munkavégzést.
A vizsgafeladatnak tartalmaznia kell az alábbi munkafolyamatokat:

 

A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei
Felmentést kaphat a szóbeli vizsga alól a javítóvizsgát tevő vizsgázó, ha korábbi vizsgaeredményét anyakönyvi kivonattal igazolni tudja.
Mentesül az adott tantárgyban a szakmai vizsga letétele alól az, aki az országos tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elért.
A gyakorlati vizsga alól felmentés semmilyen feltétel mellett nem adható.

 

A vizsga értékelése
A szóbeli vizsga értékelése: a szóbeli vizsga tantárgyait (1-5-ig terjedő) osztályzattal kell minősíteni.
A szóbeli vizsgatárgyak kerekített átlagát egyetlen osztályzattal kell megállapítani. Ez egyben a szakmai bizonyítvány szakmai elméleti jegye is.
Aki bármelyik szóbeli vizsgatantárgyra elégtelen osztályzatot kapott, abból a tantárgyból köteles javítóvizsgát tenni.
A gyakorlati vizsga (vizsgamunka) értékelését a szakszerűség, pontosság, a minőségi követelmények betartásának figyelembevételével egyetlen (1-5-ig terjedő) osztályzattal kell értékelni.
Eredménytelennek kell tekinteni a gyakorlati vizsgát, ha a vizsgázó a kijelölt feladat 75%-át nem teljesíti, vagy a munka minőségileg kifogásolható.
A szakmai vizsga értékelése
Eredményes vizsgát tett az a jelölt, aki minden vizsgarész követelményeit teljesítette.

Egyéb feltételek, információk

Beszámítható előzetes tanulmányok
Amennyiben a bőrtárgykészítő szakképesítés megszerzésére jelentkező tanuló okirattal igazoltan rendelkezik a bőrdíszműipari szakmacsoportba tartozó szakképesítéssel, akkor felmenthető a társadalomismeret és etika, a gazdasági alapismeretek, a munka- és környezetvédelem továbbá az anyagismeret tantárgy tanulása alól. Egy adott tantárgy beszámítása ill. annak tanulása alóli felmentés nem jelenti azt, hogy ezek alapján felmenthető bármelyik vizsgarész teljesítése alól.
Ha a vizsgázót tanulmányai során felmentették valamely vizsgatárgy tanulása alól, kérelmére felmenthető a vizsgatárgy követelményeinek teljesítése alól is.

A teljes anyag letöltése >>