Helyi tanterv

Tananyag és követelmények - általános leírás

Azokra a matematikai, természet-, ill. társadalomtudományi, valamint kommunikációs ismeretekre és készségekre kell helyeznünk a hangsúlyt, amelyek a kiválasztandó OKJ-s szakmák elsajátításához és gyakorlásához feltétlenül szükségesek, sőt ezen túlmenően az emelt óraszámú "Technika és életvitel" tantárgy keretében ennek gyakorlati vetületével is megismerkedhetnek.

A szakiskolai közismereti képzésben még erősebb a szinten tartó és szakmatanulásra felkészítő jelleg és nagyon hangsúlyos a pályaorientáció, szakmaelőkészítés/szakmai alapozás.

A többi tanulóval - elsősorban tanulásban akadályozott, különösképpen enyhe értelmi - fogyatékossága miatt együtt haladásra képteleneket készíti fel szakmai vizsgára, vagy nyújt részükre munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket

A felzárkóztató oktatás keretében általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás folyik, elméleti és gyakorlati tanórai foglalkozások keretében.

Az iskolarendszerű képzés célja összességében a szakmai követelmények teljesítésén túl, magában foglalja a nevelési célokat, a személyiség formálását, a szocializációs funkciókra való felkészítést is - a szakmával összefüggő társadalmi gyakorlat megismertetésének segítségével - összhangban az iskola általános pedagógiai célkitűzéseivel. Valamint munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzés és olyan képességek fejlesztése, amelyek a tanulókat alkalmassá teszik az életpályán szükséges szakmaváltásokra.
Olyan szakmunkások képzése, akiknek a választott szakmában olyan nagy az ismeretük, hogy képesek lesznek az azon belüli ágazatokban, alágazatokban is szakértelemmel munkát végezni és vállalni.

Általános iskola

Közismereti tantárgyak
A közismereti tantárgyak tananyaga és követelményei a mindenki számára kötelező minimumon túl azokra az ismeretekre helyezi a hangsúlyt, amelyek a szakmatanuláshoz a legfontosabbak.
Technika és életvitel
A technika és életvitel a tantervben emelt óraszámú, integrált tantárgyként jelenik meg. Követelményei tartalmazzák a szakiskolai szakmaelőkészítő/alapozó oktatás bizonyos követelményeit is, hiszen tanulóink az általános iskola elvégzése után nagy arányban közvetlenül a szakképzésbe kapcsolódnak be.

Szakiskola

A szakiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységet alkot.

Közismereti tantárgyak

A 9-10. évfolyamon
Mivel a tanulók döntő többsége szakmai vizsga letételével befejezi iskolai rendszerű tanulmányait, a szakiskolának különösen nagy figyelmet kell fordítania a személyiségfejlesztésre, az anyanyelv igényes használatára, a tanulók érzelmi kultúrájának gazdagítására, erkölcsi tudatosságuk erősítésére.
A szakiskola 9-10. évfolyamán az új ismeretek átadása mellett kiemelten fontos az általános iskolai ismeretek rendszerezése, a hiányok pótlása, a tanulók motiválása, fejlesztésük a továbbhaladáshoz szükséges szintre.
A kilencedik évfolyamon a közismereti képzés elsődleges feladata a tanulási motiváció felkeltése, az alapismeretek rendszerezése, kiegészítése, stabilizálása, az alapkészségek fejlesztése. Az ismeretek és készségek továbbfejlesztése, továbbépítése a tizedik évfolyam feladata.
A közismereti kerettantervekben azoknak a funkcionális készségeknek, képességeknek és ismereteknek kell előtérbe kerülniük, amelyek a szakképzésbe való belépéshez feltétlenül szükségesek. A kilencedik-tizedik évfolyam kerettanterveinek célja az is, hogy az alapműveltségi vizsgára felkészítse a tanulókat.

A felzárkóztató oktatásban
A közismereti oktatás során azokat a funkcionális készségeket, képességeket és ismereteket kell előtérbe helyezni, amelyek a szakképzésbe való belépéshez feltétlenül szükségesek, emellett biztosítani kell a felkészítést az általános iskolában letehető osztályozó vizsgákra. A program tartalmakat és követelményeket határoz meg, amelyek a későbbi alapműveltségi vizsgára való felkészülést is lehetővé teszik.
Az 1 éves felzárkóztatás közismereti programja az általános iskola 7-8 osztályos , a 2 éves felzárkóztatásé az 5-8. osztályos kerettantervek minimumkövetelményeire épül.
A közismereti felkészítés első szakaszának meghatározó feladata a tanulási motiváció felkeltése, a tanulók sikerélményhez juttatása. Ehhez illeszkedik az alapismeretek rendszerezése, kiegészítése, stabilizálása, az alapkészségek és képességek fejlesztése. A közismereti kerettantervekben azok a funkcionális készségek, képességek és ismeretek kerülnek előtérbe, amelyek a szakképzésbe való belépéshez feltétlenül szükségesek, s amelyek kiegészülhetnek az általános iskolai osztályozó vizsgára való felkészítéssel. A célok és feladatok megvalósítása érdekében a közismereti oktatást a hagyományostól eltérő oktatásszervezéssel és feladat-centrikus módszerek alkalmazásával lehet hatékonyabbá tenni.

Pályaorientáció
A pályaorientáció a 9. évfolyamon folyó oktatás, melynek célja a pályaválasztási döntés megalapozása, a tanuló önállóságának fejlesztése, önbizalmának növelése, érdeklődésének felkeltése, a szakképzéssel és a foglalkoztatási rendszerrel kapcsolatos információk, tapasztalatok átadása szorosan összefogva a személyiség fejlesztéssel.
A pályaorientáció összekapcsolja a különböző tantárgyak közös elemeit. Az oktatás tartalma elsősorban a tanulók tapasztalataira épül. A tanulók vagy tanulócsoportok aktuális problémái, igényei, az osztály, az iskola eseményei jelenthetik a kiindulást a képzési cél eléréséhez. A tanulmányi kirándulások, üzemlátogatások, külső szakértők meghívása elősegítik a pályaválasztás folyamatát, és hozzájárulnak a tanulók eredményes iskolai szocializációjához.
A pályaorientáció keretében a tanulók megismerik a négy szakterület - a humán, a műszaki, a gazdasági-szolgáltatási és agrár - tevékenységformáit és szakmai lehetőségeit.

Szakmaelőkészítő
Iskolánk feltételrendszerével összhangban a szakiskola 9. évfolyamán a szakmai előkészítő képzésben a Műszaki szakterület szakmai (elméleti és gyakorlati) ismereteinek nyújtása folyik. A gyakorlat a Gépészet, Építészet, Könnyűipar (ezen belül: ruha-, textil- és bőripar), Faipar és Nyomdaipar szakmacsoportokra koncentrálódik. (Közülük minden tanuló legalább két területtel ismerkedhet meg alaposabban a tanév során.)
A szakmai előkészítő oktatás célja a tapasztalatszerzés, a megalapozott pályaválasztási döntés megerősítése. A szakmai előkészítés tevékenységorientált. A gyakorlati problémákhoz kapcsolódik az elméleti szakmai előkészítő oktatás. A szakmai előkészítés manuális tevékenységgel összefüggő része az iskolai tanműhelyekben - a szakképzéssel azonos feltételek között folyik.

A szakmai előkészítő óraterve a szakiskola 9. évfolyamán

 1. Műszaki előkészítő ismeretek - mindenki számára
 1. 148
 1. - Mérések
 1. 37
 1. - Anyagok
 1. 111
 1. Műszaki előkészítő gyakorlatok - 2 terület a tanév során
 1. 74
 1. - Gépészeti alapgyakorlatok
 1. (37)
 1. - Építészeti alapgyakorlatok
 1. (37)
 1. - Ruhaipari alapgyakorlatok
 1. (37)
 1. - Textilipari alapgyakorlatok
 1. (37)
 1. - Bőripari alapgyakorlatok
 1. (37)
 1. - Faipari alapgyakorlatok
 1. (37)
 1. Szakmai előkészítés összesen:
 1. 222

 

A felzárkóztató oktatásban
A szakmai előkészítés általában két szakmacsoport munkaterületének alaposabb megismerését, az e területen végzendő munka néhány egyszerűbb, előképzettséget nem igénylő tevékenységformájának kipróbálását szolgálja, tevékenységorientált módszerekkel.
A felkínált szakmacsoportok: Gépészet, Építészet, Könnyűipar, Faipar és Mezőgazdaság.
Célja és feltételei megegyeznek a szakiskola 9. évfolyamán folyó szakmai előkészítő képzésével.
A szakmai előkészítő moduljai a felzárkóztató oktatásban
(Ezek a modulok alkalmazandók az 1 éves, felzárkóztatás I. félévében, a 2 éves felzárkóztatás, valamint a speciális szakiskola 9. évfolyamán.)

 1. Szakmai előkészítő
 1. Spec. szakisk.
  9. évf.
 1. 1. éves felzárk. -
  1. félév
 1. 2. éves felzárk. -
  9. évf.
 1. Összesen:
 1. 296
 1. 184
 1. 370
 1. közös (osztálykeretben)
 1. 74
 1. 74
 1. 74
 1. Elsősegélynyújtás
 1. 9
 1. 9
 1. 9
 1. Vizuális kommunikáció
 1. 65
 1. 65
 1. 65
 1. Csoportos (szakmacsoportonként) -
  mindenki két csoportban vesz részt a tanév során
 1. Gépészet
 1. 111
 1. 55
 1. 148
 1. Gépészeti anyagvizsgálatok
 1. 37
 1. 18
 1. 74
 1. Gépészeti alapgyakorlatok
 1. 74
 1. 37
 1. 74
 1. Építészet
 1. 111
 1. 55
 1. 148
 1. Építészeti anyagvizsgálatok, mérések
 1. 37
 1. 18
 1. 74
 1. Építőipari alapgyakorlatok
 1. 74
 1. 37
 1. 74
 1. Könnyűipar
 1. 111
 1. 55
 1. 148
 1. Könnyűipari vizuális kommunikáció
 1. 27
 1. 18
 1. 37
 1. Ruhaipari gyakorlatok
 1. 28
 1. 37
 1. 37
 1. Textilipari gyakorlatok
 1. 28
 1.  
 1. 37
 1. Bőripari gyakorlatok
 1. 28
 1.  
 1. 37
 1. Faipar
 1. 111
 1. 55
 1. 148
 1. Faipari anyagvizsgálatok, mérések
 1. 37
 1. 18
 1. 74
 1. Faipari alapgyakorlatok
 1. 74
 1. 37
 1. 74
 1. Mezőgazdaság
 1. 111
 1. 55
 1. 148
 1. Mezőgazdasági anyagvizsgálatok, mérések
 1. 28
 1. 18
 1. 56
 1. Higiénia
 1. 9
 1.  
 1. 18
 1. Mezőgazdasági technika és technológia
 1. 74
 1. 37
 1. 74

 

Szakmai alapozó
A 10. évfolyamon folyó szakmai alapozó oktatás keretében egy szakmacsoport közös szakmai (elméleti és gyakorlati) ismereteinek nyújtása folyik. A szakmai alapozó oktatás keretében a tanulók az általános szakmai elméleti ismeretek elsajátítása mellett megismerkednek a kiválasztott szakmacsoport jellemző technológiáival, a felhasznált anyagokkal, megismerik a szakmacsoportba tartozó szakképesítéseket, s felkészülnek az Országos Képzési Jegyzékben szereplő konkrét szakképesítés kiválasztására. Iskolánkban, a következő szakmacsoportokban folyik szakmai alapozás: Gépészet, Építészet, Könnyűipar, Faipar, Nyomdaipar, Mezőgazdaság
A szakmai alapozás funkciója a pályaválasztási döntés megalapozása, a szakmatanuláshoz szükséges kitartás, motiváció, képességek fejlesztésére. A szakmai alapozás a szakképzés-pedagógia eszközrendszerével, a gyakorlati munka segítségével az ismeretátadó iskolában kudarcot vallott fiatalok felzárkóztatására, sikerhez juttatására nyújt lehetőséget.

A szakmai alapozó oktatás óraszámai a szakiskola, a speciális szakiskola és a 2 éves felzárkóztató oktatás 10. évfolyamán

Szakmai alapozó

Szakiskola
10. évfolyam

Spec szakisk. -
10. évfolyam

2. éves felzárk. -
10. évfolyam

Szakmai alapozás gépészet szakmacsoportra

370

333

444

- Gépészeti szakmai alapozó ismeretek

148

148

148

-- Mechanika

50

50

50

-- Műszaki ábrázolás

50

50

50

-- Gépelemek

48

48

48

- Gépészeti szakmai alapozó gyakorlatok

222

185

296

Szakmai alapozás az építészet szakmacsoportra

370

333

444

- Építészeti szakmai alapozó ismeretek

148

148

148

-- Szakmai számítások

37

37

37

-- Építészeti alapismeretek

37

37

37

-- Építészeti műszaki rajz

37

37

37

-- Építőanyagok

37

37

37

- Építészeti szakmai alapozó gyakorlatok

222

185

296

-- Kitűzési és mérési ismeretek

74

37

74

-- Állványozási ismeretek

74

74

111

-- Anyagvizsgálatok

74

74

111

Szakmai alapozás a könnyűipar szakmacsoportra

370

333

444

- Könnyűipari szakmai alapozó ismeretek

148

148

148

-- Szakma- és divattörténet

37

37

37

-- Könnyűipari anyag- és gyártásismeret

74

74

74

-- Konfekcionálási alapismeretek

37

37

37

- Könnyűipari szakmai alapozó gyakorlatok

222

185

296

-- Minta és modellábrázolás

37

37

37

--- Ruhaipari készségfejlesztő gyakorlat

111

74

111

--- Textilipari készségfejlesztő gyakorlat

37

37

74

--- Bőripari készségfejlesztő gyakorlatok

37

37

74

Szakmai alapozás a faipar szakmacsoportra

370

333

444

- Faipari szakmai alapozó ismeretek

148

148

148

-- Faipari szakmai alapismeretek

50

50

50

-- Faipari anyagismeret

48

48

48

-- Faipari szakrajz

50

50

50

- Faipari szakmai alapozó gyakorlatok

222

185

296

Szakmai alapozás a mezőgazdaság szakmacsoportra

370

333

444

- Mezőgazdasági szakmai alapozó ismeretek

148

148

148

- Mezőgazdasági szakmai alapozó gyakorlatok

222

185

296

-- Mezőgazdasági technológiai alapgyakorlatok

148

111

185

-- Mezőgazdasági műszaki alapgyakorlatok

74

74

111

A szakmai alapozó oktatás óratervei az 1 éves felzárkóztató oktatás II. félévében

Gépészet

186

Gépészeti anyagvizsgálatok

93

Gépészeti alapgyakorlatok

93

Építészet

186

Építészeti anyagvizsgálatok, mérések

93

Építőipari alapgyakorlatok

93

Könnyűipar

186

Könnyűipari vizuális kommunikáció

93

Könnyűipari gyakorlatok (az alábbiak közül az egyik terület)

 

- ruhaipari gyakorlatok

(93)

- textilipari gyakorlatok

(93)

- bőripari gyakorlatok

(93)

Faipar

186

Faipari anyagvizsgálatok, mérések

93

Faipari alapgyakorlatok

93

Mezőgazdaság

186

Mezőgazdasági anyagvizsgálatok, mérések

74

Higiénia

19

Mezőgazdasági technika és technológia

93

A teljes anyag letöltése >>